Advocat expert en Dret de Família a Barcelona
1ª Visita gratis per assessorament en divorcis i guardes i custòdies

CONTRACTI AL MILLOR DESPATX D'ADVOCATS DE BARCELONA EXPERT EN DRET DE FAMÍLIA, GUARDES I CUSTÒDIES I DIVORCIS

L'Advocat Francesc Fernández Corominas és especiasta en dret de família i membre de la Societat Catalana d’ Advocats de Família (SCAF) amb multitud de sentències guanyades en dret de família que han creat jurisprudència en relació a la guarda dels menors, privació de la pàtria potestat i el contingut de les aportacions per aliments i despeses extraordinàries.

Així mateix va obtenir el postgtau de Mediació pel Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya el que li ha permès tenir inmillorables eines i una gran qüalificació professional per tancar acords en dret de família a fi de tancar convenis reguladors reguladors de plans de parentalitat en que es regula el millor sistema de guarda i custòdia pels fills.


La  missió del nostre despatx d'advocats experts en dret de famíla es buscar la millor solució per a cada client a cada cas de divorci o d'extinció de parella de fet sempre pensant en el benefici dels fills sobretot si són menors d'edat.


Els procediments de dret de família afecten a l’ esfera més íntima i personal de les persones i dels seus fills i per aquest es recomana escollir  un advocat especialista en dret de família i amb experiència provada en aquest tipus de procediments però també cal escollir a un professional capaç d’ empatitzar amb el cas i amb les emocions i necessitats de toda la família. 

Les matèries de Dret de Família en que els podem ajudar són les següents:

DIVORCIS I SEPARACIONS
Divorci contenciós o de mutu acord, extinció de parella de fet; pensió compensatòria i compensació económica per raó del treball; dissolució i liquidació del règim econòmic matrimonial.


GUARDA I CUSTÒDIA
Guarda i custòdia de menors; demandes de filiació; privació de la patria potestat; adopcions i ordres internacionals de restitució de menors; reclamacions d’ aliments; modificació de mesures; jurisdicció voluntària en dret de família.


VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE GÈNERE
Mesures de protecció i assistència lletrada durant el procediment.


JURISDICCIÓ DE MENORS
Mesures cautelars, assistència al detingut, responsabilitat civil, assistència lletrada durant el procediment de menors


Els àmbits d’actuació en els que intervenen els nostres advocats experts en Dret de Família són:
1/ Assessorament i intervenció en procediments de divorci de mutu acord i contenciosos.
2/ Custòdia i pàtria potestat compartida o exclusiva sobre els fills. Parelles de fet.
3/ Redacció de convenis i intervenció en el procediment judicial.
4/ Modificació de mesures definitives de separacions i divorcis.
5/ Execució de sentències de dret de família.
6/ Relacions paternofilials.
7/ Pensions compensatòries i d’aliments entre familiars.
8/ Tramitació de procediments d’anomenament d'assistent judicial
9/ Acords prematrimonials.
10/ Reclamacions d’impagament de pensions d’aliments 

11/ Divisió de condomini